نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی

نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی

ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران

نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی ، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ، یکی از اولویت های سازمان جهت تحقق کامل درآمد های پیش بینی شده می باشد

.

دستورالعمل نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی

مقررات فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتی های مستقیم

 موضوع: ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران

نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی ، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات ، یکی از اولویت های سازمان جهت تحقق کامل درآمد های پیش بینی شده می باشد . و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار ، وصول با اوصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید می باشد لذا مقرر میدارد ادارات کل امورمالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند :

 

” ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران مالیاتی ” 

۱-۳): توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده”۲۱۱″ قانون مالیات های مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده “۲۱۲” قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب می گردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت .

۲-۳):وصول ده درصد اضافی موضوع ماده “۲۱۱” قانون مالیات های مستقیم صرفاً در چاچوب تبصره (۱) ماده “۲۱۵” قانون مالیات های مستقیم و با رعایت رأی شماره ۱۵۵۱/۴/۳۰ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۴ شورای عالی مالیاتی مجاز است .

۳-۳) : در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی ، مودی کماکان به بدهی قطعی اغتراض دارد و اعترا ض مودی باتوجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت می باشد ، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله مادهه “۲۵۹” قانون مالیات های مستقیم و ماده “۵۸” آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجعه یاد شده به عمل آید .

۴)در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی ، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده “۱۹۸” قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه  شماره ۸۴/۹۹/۲۱۰ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹ معاونت فنی وحقوقی و دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ این معاونت ، اقدام لازم جهت وصو بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید .