همکاری موسسه مالی و مالیاتی شهر ارقام و دفتر خدمات پیشخوان معلم

جهت رفاه حال مشتریان دفتر پیشخوان دولت(معلم) با همکاری متخصصان ملی موسسه شهر ارقام اقدام به ارائه خدمات ذیل نموده است:

ارائه خدمات پیشخوان:

 - ارسال اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

 - ارائه خدمات حسابداری و مالی

ارائه خدمات مالیاتی:

 - ارسال اظهارنامه ارزش افزوده 

 - ارسال معاملات فصلی

 - ارسال مالیات حقوقی

 - تحریر دفاتر قانونی