ثبت‌نام آموزشگاه

متن صفحه ثبت‌نام آموزشگاه

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مورد نظر خود را انتخاب نمایید

# عنوان نوع ساعات نظری ساعات عملی شهریه (تومان)
1
حسابداری مالی 1 دوره آموزشی 60 60 9,000,000
2
حسابداری مالی 2 دوره آموزشی 80 60 11,000,000
3
حسابداری پیشرفته دوره آموزشی 100 40 14,000,000
4
حسابداری صنفی دوره آموزشی 60 20 4,800,000
5
مدیریت مالی دوره آموزشی 100 40 14,000,000
6
حسابداری پیمانکاری دوره آموزشی 80 40 12,000,000
7
حسابداری صنعتی دوره آموزشی 80 40 14,000,000
8
حسابداری مالیاتی دوره آموزشی 60 20 7,000,000
9
حسابداری حقوق و دستمزد دوره آموزشی 40 30 7,000,000
10
قوانین مناقصه و مزایده دوره آموزشی 20 0 2,000,000
11
تهیه صورت های مالی دوره آموزشی 40 20 6,000,000
12
کاربرد استانداردهای جدید حسابداری دوره آموزشی 40 0 7,000,000
13
تحلیل گر بورس اوراق بهادار دوره آموزشی 80 40 14,000,000
14
کارگاه بورس و اوراق بهادار کارگاه آموزشی 0
15
کارگاه حسابداری حقوق و دستمزد کارگاه آموزشی 0
16
کارگاه معاملات فصلی ( ماده 169 مکرر) کارگاه آموزشی 0
17
کارگاه قوانین تحریر دفاتر کارگاه آموزشی 0
18
کارگاه نحوه ارائه صورت های مالی کارگاه آموزشی 0
19
کارگاه آئین دادرسی مالیاتی و لایحه نویسی کارگاه آموزشی 0
20
کارگاه قوانین و مقررات تامین اجتماعی کارگاه آموزشی 0
21
کارگاه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی کارگاه آموزشی 0