اصلاح حساب

اصلاح حساب

شرکتها در طول عملکرد مالی یکساله وجوهی را بابت هزینه اجاره ،بیمه ….بعنوان پیش پرداخت دریافت و مبالغی را بعنوان پیش دریافت فروش ثبت میکنند لذا طبق اصل تطابق هزینه های هردوره از درآمدهای همان دوره قابل کسر میباشد.بنابراین درپایان سال نسبت به اصلاح این حسابها و انتقال به حسابهای مربوط به هزینه ای و درآمدی اقدام نموده و سود وزیان شرکت محاسبه خواهد شد.

 

شهر ارقام با بررسی تمامی اسناد، مدارک و حساب های دریافتنی و پرداختنی، همه خطاهای موجود و مغایرت ها را شناسایی و رفع می کند تا این نگرانی ها کاملا برای شما برطرف شود.

 

 

    خانه خدماتتماس درباره ما