اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده

*تعریف مالیات و عوارض ارزش افزوده :

مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین کالای عرضه شده و ارزش مادی کالا و خدمات خریداری شده در بازه زمانی مشخص است. مالیات بر ارزش افزوده، حوزه های زیر را شامل می شود:

عرضه ی کالا ، خدمات، صادرات و واردات. در مراحل مختلف (تولید، واردات و توزیع)  یک محصول که از هر بخش اقتصادی به بخش دیگر انتقال می یابد مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کنند اما هزینه آخر را از مصرف کننده نهایی دریافت می کنند.

 

*تکالیف ارزش افزوده :

تمام شرکتها طبق فراخوان مرحله هفتم مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هستند که 15 روز پس از پایان هر فصل مکلف به ارسال اظهارنامه ارزش افزوده میباشند .

عدم ارسال و تاخیر در ارسال منجر به بروز خسارت های زیادی برای شرکتها خواهد شد.

 

*نحوه محاسبه مالیات و عوارض :

در سال 1387 بعد از تایید هیات وزیران بابت تاییدمصوبه در خصوص 6%مالیات و 3% عوارض از مبلغ فروش در خصوص شرکتهای مشمول باید پرداخت گردد.

 

*مراحل تحویل اسناد و مدارک :

امور مالیاتی طی دعوت اسناد و مدارک در زمان مشخص شده اقدام به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مینماید ،پس از بررسی برگه مطالبه مالیات و عوارض صادر میگردد که تا 20 روز پس از ابلاغ مهلت برای اعتراض دارد.

 

کارشناسان موسسه شهر ارقام به شرکتها جهت نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده کمک میکنند تا از بروز خسارت ناشی از عدم ارسال و یا اشتباهات جلوگیری کنند.