صورتهای مالی

نتیجه فعالیت شرکتها در پایان سال مالی در خصوص وضعیت مالی و صورت سود و زیان در صورتهای مالی مشخص میشود ،بصورتی که در چارچوب و شکل خاصی باشد .

شرکتها بنا بدلایل مختلفی مکلف به ارائه صورت های مالی میباشندمنجمله حضور در بورس ،حسابرسی سالیانه و….

صورتهای مالی باید مطابق با اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه تنظیم شود تا دقیق ترین و جامع ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت را ارائه دهد.

و به صورت ماهیانه قدرت پاسخگویی به سه سوال زیر را داشته باشد.

 

1-چه داریم:سمت راست

2-از کجا آورده ایم:سمت چپ

3-چکار کرده ایم:سود و زیان

 

مسئولیت تهیه صورت های مالی به عهده هیت مدیره است و شامل عناصر اصلی معادله حسابداری میباشد که این عناصر شامل :

 

داراییها،بدهیها،و صندوق صاحبان سهام است به عبارتی ترازنامه شرکت متضمن داراییهای ثابت و جاری ، اعم از مشهود و نامشهود بدهکاران، اسناد دریافتنی و انواع سرمایه گذاری ها اعم از کوتاه مدت و بلند مدت میباشد که همواره به سهامداران بدهکارند و در سمت بدهکار ترازنامه قرار میگیرند و بدهی های جاری و بلند مدت اعم از بستانکاران ، اسناد پرداختنی ، تسهیلات دریافتنی و حقوق صاحبان سهام که در طرف بستانکار ترازنامه ثبت میشوند.

 

صورت سود و زیان که در نتیجه عملکرد و تصمیمات مدیران در یک دوره یکساله میباشد که نهایتا به سود یا زیان حاصل از عملیات منجرخواهد شد و شاما حسابهای موقت از جمله فروش،بهای تمام شده،هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی ،  هزینه های مالی و…میباشد و میبایست کل در آمد های دوره و کل هزینه های دوره شناسایی و ثبت گردد.

صورت جریانهای نقدی شرکت از آنجایی که عملیات شرکت برپایه تعهدی بوده و معاملات و رویداد های مالی در زمان وقوع شناسایی میشوند در زمان دریافت و پرداخت وجه برای نشان دادن روند نقدینگی شرکت حسابداری تعهدی تبدیل به حسابداری نقدی و صورت جریان وجوه نقد تهیه میشود.

 

انواع صورت های مالی و هدف از تهیه آنها

شرکت های حاضر در بورس موظف اند صورت مالی فعالیت های خودشان را به اداره امور مالیاتی ارائه دهند تا کلیه ذینفعان سهامداران ، سرمایه گذاران و … در خصوص وضعیت مالی و نحوه فعالیت شرکت مطلع باشند.

در ادامه درباره صورت های مالی و انواع آن برای شما توضیحاتی ارائه میگردد. 

 

صورت های مالی چیست ؟

نتیجه فعالیت شرکتها در پایان سال مالی در خصوص وضعیت مالی و صورت سود و زیان در صورتهای مالی مشخص میشود ،بصورتی که در چارچوب و شکل خاصی باشد .

شرکتها بنا بدلایل مختلفی مکلف به ارائه صورت های مالی میباشندمنجمله حضور در بورس ،حسابرسی سالیانه و….

صورتهای مالی باید مطابق با اصول حسابداری و استانداردهای مربوطه تنظیم شود تا دقیق ترین و جامع ترین گزارشات درباره وضعیت و فعالیت شرکت را ارائه دهد.

و به صورت ماهیانه قدرت پاسخگویی به سه سوال زیر را داشته باشد.

 

1-چه داریم:سمت راست

2-از کجا آورده ایم:سمت چپ

3-چکار کرده ایم:سود و زیان

 

مسئولیت تهیه صورت های مالی به عهده هیت مدیره است و شامل عناصر اصلی معادله حسابداری میباشد که این عناصر شامل :

داراییها،بدهیها،و صندوق صاحبان سهام است به عبارتی ترازنامه شرکت متضمن داراییهای ثابت و جاری ، اعم از مشهود و نامشهود بدهکاران، اسناد دریافتنی و انواع سرمایه گذاری ها اعم از کوتاه مدت و بلند مدت میباشد که همواره به سهامداران بدهکارند و در سمت بدهکار ترازنامه قرار میگیرند و بدهی های جاری و بلند مدت اعم از بستانکاران ، اسناد پرداختنی ، تسهیلات دریافتنی و حقوق صاحبان سهام که در طرف بستانکار ترازنامه ثبت میشوند.

صورت سود و زیان که در نتیجه عملکرد و تصمیمات مدیران در یک دوره یکساله میباشد که نهایتا به سود یا زیان حاصل از عملیات منجرخواهد شد و شاما حسابهای موقت از جمله فروش،بهای تمام شده،هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی ،  هزینه های مالی و…میباشد و میبایست کل در آمد های دوره و کل هزینه های دوره شناسایی و ثبت گردد.

صورت جریانهای نقدی شرکت از آنجایی که عملیات شرکت برپایه تعهدی بوده و معاملات و رویداد های مالی در زمان وقوع شناسایی میشوند در زمان دریافت و پرداخت وجه برای نشان دادن روند نقدینگی شرکت حسابداری تعهدی تبدیل به حسابداری نقدی و صورت جریان وجوه نقد تهیه میشود.

 

هدف از تهیه صورت های مالی یا گزارش های مالی چیست؟

انعکاس اطلاعات به صورت خلاصه و طبقه بندی شده درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری، به گونه ای که ذینفعان بتوانند از آن برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خود به منظور پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی احتمالی استفاده کنند.

 

انواع صورت های مالی:

ترازنامه
صورتحساب سود و زیان انباشته
صورت حساب گردش سود و زیان جامع
صورت گردش وجوه نقد
صورت مالی میان دوره ای
صورت سرمایه

شماره های 1 الی 4 مهمترین صورت های مالی هستند که به آنها صورت های مالی اساسی میگویند.

 

ترازنامه:

ترازنامه وضعیت مالی یک واحد تجاری را در یک زمان مشخص نشان می دهد در بخش های مختلف ترازنامه سه گروه دارایی ، بدهی و سرمایه ( عناصر ترازنامه ) مشخص می شود. ترازنامه به زبان ساده مشخص می نماید که یک واحد تجاری چه میزان دارایی ، بدهی و سرمایه دارد.

 

صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان نتیجه فعالیت یک واحد تجاری را با میزان درآمد ، هزینه ، سود یا زیان در یک دوره مشخص زمانی را به نمایش میگذارد.

 

صورت سود و زیان جامع:

گزارشی که کلیه تغیرات افزایشی یا کاهشی ناشی از درآمدها یا هزینه ها اعم از تحقق یافته یا تحقق نیافته را طی دوره مالی به ما نشان دهد صورت سود و زیان جامع نامیده می شود.

 

صورت جریان وجوه نقد:

صورت جریان وجوه نقد گزارشی است که تغییرات را در وجه نقد یک واحد تجاری را که ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی در یک دوره زمانی مشخص است را نمایش می دهد.

 

برخی از زمینه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

بررسی نسبت های نقدینگی، ارزیابی و بررسی میزان توان مالی شرکت در بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی.
. بررسی استفاده بهینه از دارایی های ثابت و منابع سرمایه ای
. بررسی وضعیت ساختار سرمایه و ساختار منابع انسانی
. ارزیابی پروژه ها و طرح های در دست اجرا
. بررسی توان و قدرت واحد تجاری در جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان قدیم
. تجزیه تحلیل اقلام هزینه و بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته
بررسی نسبت های عملیات از جمله گردش کالا و تولید به طوری که بتوان فرآیند را از هنگام تامین مواد اولیه، تولید و مدت انتظار برای توزیع و فروش و نهایتا دوره نقد شوندگی آن را بررسی و تحلیل نمود.