گزارشات معاملات فصلی

 

معاملات فصلی چیست؟

طبق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله رادر صورتحساب ها و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

 

عدم صدور صورتحساب یا  عدم درج کد اقتصادی خود وطرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران  حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله میشود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان مالیاتی مشمول جریمه ای 1درصدی معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است میباشد.

مهلت ارسال معاملات در سامانه:تا 45  روز پس از پایان هر فصل مودیان مشمول مهلت دارند معاملات خود را در سامانه اعلام نمایند.

کارشناسان خبره موسسه شهر ارقام در راستای جلوگیری از خسارت ناشی از عدم ارسال به مودیان مشمول کمک مینمایند .