وبلاگ

هوش مالی کودکان

مقدمه با توجه به مشکلات اساسی و بنیادی در سیستم آموزشی کشور بر آن شدم تا قسمتی از مسئولیت اجتماعی خودم را در این امر مهم به انجام برسانم و در راه آموزش کشور گامی هرچند کوچک برداشته و زکات علم خود را نیز داده باشم. در کشور ما همراه با استرس آموزش از سنینادامه مطالب