واژه های مهم

حسابداری پیمانکاری

 

پیمانکار

 پیمانکارشخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر  امضاءکنندگان پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است.  نمایندگان و جانشین های قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار هستند.

 

 مدیر طرح

مدیر طرح شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

 

کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضاءکننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما هستند.

 

مهندس مشاور، مهندس ناظر

مهندس مشاور:

… شخص حقیقی یا حقوقی است که برای نظارت بر  اجـرای کـار، در چارچوب اختیارات تعيين شده در  اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار  معرفی می شود.

 

 مهندس ناظر:

نماینده مقین مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار معرفی می شود.

 

برنامه زمانی اجرای کار

 برنامه زمانی کلی:

برنامه ای است که در آن زمان بندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه، منعکس شده و در اسناد و مدارک پیمان درج شده است.

 

  برنامه زمانی تفصیلی:

برنامه ای است که زمـان بـنـدی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان، به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است.

 

شرایط خصوصی

شرایط خصوصی شرایط خاصی است که به منظور  تکمیل شرایط عمومی، برای این پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن تنظیم شده است. موارد درج شده در شـرایط خصوصی هیچگاه نمی توانـد مـواد شـرايـط عمومی را نقض کند.

 

موافقت نامه

سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند:مشخصات دو طرف، موضوع، مبلغ و مدت پیمان در آن ذکر شده است.

 

شرایط عمومی

شرایط عمومی مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میکند.

 

رئیس کارگاه

رئیس کارگاه، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه لازم است که پیمانکار، او را به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی  کند.

 

 پیمانکار جزء

پیمانکار جـزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که در کارهای اجرایی تخصص دارد و پیمانکار برای اجـرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.