جمعه کاری چیست؟/Friday working

فوق العاده جمعه کاری چیست؟

به حقوق اضافه ای که برای کار در روز جمعه توسط قانون در نظر گرفته شـده اسـت، فـوق العـاده جمعه کاری گفته می شود. فـوق العـاده جمعه کاری، ٤٠ درصـد اضافه بر مـزد در روزهای عادی در نظر گرفته شده است. بنابراین دستمزد هر ساعت کار در روز جمعه ١٤٠ درصد محاسبه می شود.

جمعه کاری چیست؟

حقوق فوق العاده برای ساعات کاری در روز جمعه

بر اساس ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه برای کارگران تعطیل هفتگی در نظر گرفته می شود. با این حال حقوق و مزایای کارگران برای روز جمعه در نظر گرفته می شود. کارگران در این روز از کار کردن معاف هستند و در صورتی که به دلایلی در این روز نیز مشغول کار باشند باید حقوق فوق العاده ای با عنوان جمعه کاری به آنها پرداخت شود.

نحوه محاسبه جمعه کاری؛ حقوق کارگرانی که جمعه ها

کارمیکنند چگونه محاسبه می شود؟ معمولاً با استفاده از نرم افزارهای حسابداری و ثبـت سـاعات ورود و خروج کارگر، می توان ساعات کاری کارگر و میزان اضافه کاری یا جمعہ کاری را محاسب کرد. از آنجایی که فوق العاده جمعه کاری برابـر بـا ٤٠ درصـد اضافه بر مزدهر اعت کار عـادی اسـت مـی تـوان بـه شـکـل زیـر جمعـہ کاری ماهانـه ایـن مزد روزانه= مزد ماهانه : ۳۰ = ۶۳۶۶۸۰۹ فوق العاده هر ساعت جمعه کاری: مزد روزانه : ۷٫۳۳ × ٤٠% = 750/34 ريال فرد را محاسبه کرد.

ساعات کار جمعه کاری: ۴ × ٥ = ۲۰

محاسبه فوق العاده جمعه کاری در ماه: 34/750 ريال × ۲۰ = 659/016

اضافه کاری و جمعه کاری چه تفاوتی با هم دارند؟

ماده 51 قانون کار مدت زمانی که کارگر نیرو یا وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد را به عنوان ساعات کار کارگر محاسبه می کند. بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، ساعات کاری در نظر گرفته شده برای کارگر عع ساعت در هفته است.. در صورتی که ساعات کاری به بیش از عع ساعت در هفته برسد، طبق ماده ٥٩ قانون کار، اضافه کاری در نظر گرفته می شود.

تفاوت اضافه کاری و جمعه کاری در این است که اضافه کاری برای همه روزهای کاری و ایام تعطیل در نظر گرفته می شود اما جمعه کاری تنها مربوط به روز جمعه است. از طرف دیگر اضافه کاری تنها به ساعات کاری بیش از ٤٤ ساعت تعیین شده در هفته تعلق می گیرد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.